Home » designed for example » BAG & TRAVEL WARE » [Kanji] many kind of fishes as black characters for Sushi Tote Bag

[Kanji] many kind of fishes as black characters for Sushi Tote Bag

many kind of fishes as black characters for Sushi in Kanji Tote Bag

Aji(Horse mackerel), Asari, Ayu, Awabi, Bora(striped mullet), Buri, Chozame, Dojou,Ebi(Shrimp), Fugu(Globefish), Funa, Hamachi, Hamo, Higai, Hirame(Flat fish), Ika(Squid), Isagi, Isaza, Iruka(Dolphin), Iwana, Iwashi, Kajika(young yellowtail tuna), Kamasu, Karei, Katsuo, Kawahag, Koi(Carp), Konoshiro, Kujira(Whale), Maguro(Tuna), Managatsuo(Bonito), Masu, Muroaji, Mutsu, Namazu, Nishin, Saba, Sake(Salmon), Same(Shark), Shirauo, Suketoudara, Surume, Sushi, Suzuki(Sea bass), Tachiuo, Tai(Sea ​​bream), Tako(Octopus), Tanago, Tara,T odo, Unagi, Ukibukuro, Hatahata, Haya, Haze, Kazunoko,Kisu(Garfish), Kochi, Sawara(Spanish mackerel), Seigo, Shachi and Wakasagi that with fish kanji character.
something fish made with vinegared rice.